Условия за ползване

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия преди да използвате сайта klinklin.bg. Тези Общи условия регламентират правото да използвате услугите на сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Чрез достъпа до (зареждането) на интернет страницата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички Общи условия по-долу, моля не използвайте този сайт.

I. ТЕРМИНИ И ДЕФИНИЦИИ

ПОТРЕБИТЕЛ – всяко лице, което ръчно, чрез софтуер, техническо устройство или всички взети заедно, е изписало електронния адрес в браузъра си или е достигнало до интернет страницата чрез пренасочване от друг интернет сайт и е извършило някакво действие.

СОБСТВЕНИК на www.klinklin.bg е Сдружение “За граждански прояви – КЛИН”, Юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза с ЕИК №176800825, със седалище и адрес на управление: гр. София, жк. Люлин, бл. 006, вх. В, ап. 75.

KLINKLIN.BG (наричан още СТРАНИЦАТА, САЙТА) e система за набиране на средства за създаване на независима медия с платформа за прозрачно гражданско управление под същото име.

ПЛАТФОРМА е интерактивна медийна платформа с прозрачно управление, функционираща под домейна klinklin.bg, която ще бъде създадена след набирането на финансовата подкрепа.

АБОНАТ – всеки потребител закупил услугата „Абонамент“,

ДАРЕНИЕ – по смисъла на настоящите общи условия означава договор, с който едно лице „дарител“ прехвърля безвъзмездно парична сума на друго лице „дарен“, което го приема.

ДАРИТЕЛ – лице, което извършва дарението.

КЛИНКЛИН МАГАЗИН е проект за интерактивен модул, който свързва представителите на малкия и среден бизнес с Потребителите и Абонатите с цел да улесни търговското взаимодействие между тях.

II. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящите Общи условия са споразумение между Сдружение “За граждански прояви – КЛИН” и всяко лице (юридическо или физическо), което посещава интернет страницата www.KlinKlin.bg  (наричано по-долу за краткост Потребител), във връзка с ползване на информация и услуги (наричани по-долу за краткост Услугите), предоставяни чрез интернет страницата www.KlinKlin.bg  (наричани по-долу за краткост Страницата).

Сдружение “За граждански прояви – КЛИН” е регистрирано като оператор на лични данни в Комисията за защита на личните данни под номер 1411392 / 14.04.2015.

Вие получавате правото да използвате услугите на сайта единствено за лични/нетърговски цели. При ползване на страницата www.KlinKlin.bg, Вие се съгласявате да спазвате настоящите Общи условия за ползване. Собственикът на онлайн страницата не носи отговорност за изразените от Вас съдържащи дискриминационно съдържание мнения, като всякакви расистки, хомофобски, сексистки, шовинистки коментари/текстове ще бъдат изтривани, както и такива приканващи към насилие над хора или животни.

III. УСЛОВИЯ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ

С преминаването през който и да е линк (хипервръзка) на Страницата, Потребителят декларира, че е запознат, приема и се задължава да спазва настоящите Общи Условия. Общите Условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите. Сдружение “За граждански прояви – КЛИН” не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите Общи условия. При използване на Услугите потребителят се задължава да спазва настоящите Общи условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите Общи условия.

IV. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. Сдружение “За граждански прояви – КЛИН” предоставя за ползване на Потребителите онлайн система за набиране на средства чрез интернет сайта си www.klinklin.bg за създаване на независима медия и платформа с прозрачно гражданско управление под същото име.

2. Системата за онлайн набиране на средства предоставя възможност на потребителя да направи Дарение или да закупи услугата Абонамент.

3. Потребителят е длъжен да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе (наричана оттук нататък с общото наименование Лични данни) си при попълване на регистрационната форма при покупка на продукт (наричан за краткост Абонамент), предоставянето на безавъзвездна финансова помощ, (наричана за краткост Дарение).

4. За осъществяването на своите цели Klinklin.bg набира допълнителни средства чрез продажбата на услугата „Купи тениска“.

5. Потребителят има право да определи сумата и метода на своето дарение или плащане чрез системите за онлайн разплащане ePay, PayPal, чрез системата за плащания на гише EasyPay или чрез превод по банков път.

6. Даренията и плащанията за създаването на  медия с прозрачно гражданско управление се извършват на сайта www.klinklin.bg или самостоятелно чрез посочените платежни оператори.

7. Веднъж направили дарение, Вие нямате право да се откажете от него и да възстановите сумата, която сте дарили, освен в случаите, когато е нарушено българското законодателство.

8. Потребителят се задължава при ползването на предоставения му достъп до онлайн сайт: да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, интернет етиката, правата на морала и добрите нрави; да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на всякакъв вид дискриминация, да не проповядва фашизъм или друга антидемократична идеология, да не предоставя на други лица или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва умишлени злодеяния по смисъла на настоящите Общи условия.

9. KlinKlin.bg се задължава даренията и другите финансови приходи да се използват по предназначение, а именно: създаване на независима медия с прозрачна Платформа за гражданско управление, включително технологичните разходи за създаването на Платформата, създаване на физическа и виртуална редакция, оперативни разходи, финансово и морално поощряване на независими автори, обучения и подкрепа на студенти по журналистика, подобряване на медийния плурализъм и медийната среда в България, разходи за екип и поддръжка, такси и други.

10. Всичките приходи от стопанска дейност на Сдружение „За граждански прояви – КЛИН“ са предназначени за постигане на целите на сдружението, посочени в неговия устав.

11. Договорът за Абонамент и/или Дарение се смята за сключен след извършването операцията плащане, с което Дарителят или Абонатът декларира, че е запознат с тези Условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва. KlinKlin.bg потвърждава извършеното от вас плащане, чрез изпращане на писмо на посочен от Вас електронен адрес.

V. ДАРЕНИЕ

1. Klinklin.bg има за цел създаването на независима медия и онлайн редакция с прозрачно гражданско управление, за което набира морална и финансова подкрепа от Потребителите.

2. В Klinklin.bg всички безвъзмездни финансови дарения се набират посредством системата за интернет разплащания ePay.bg; чрез кредитни и дебитни карти; чрез международната система за разплащания PayPal; чрез касите на EasyPay; по банков път – с вносна бележка, с вътрешно или междубанков превод.

3. Дарението е безвъзмезден жест на подкрепа и не дава управленски права върху прозрачната медийна Платформа KlinKlin, след като бъде създадена. Всички дарения се правят напълно доброволно по преценка на Дарителя и за негова сметка и риск.

4. KlinКlin.bg не носи отговорност за спрени и неосъществени автоматични транзакции по решение на някоя от гореспоменатите системи разплащане.

5. Собственикът не носи отговорност за грешки и вреди, ако потребителят е въвел неправилно някоя от своите разплащателни сметки в системата на KlinКlin.bg.

6. KlinКlin.bg не носи отговорност за нанесени вреди и пропуснати ползи на своите потребители, причинени от технически проблеми при свои доставчици на услуги, свързани с дейността на сайта , хостинг услуги, домейн регистрари и т.н.

VI. УСЛОВИЯ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА АБОНАМЕНТ

1. Сключването на абонамент с KlinKlin.bg е форма на пряка подкрепа за създаването на независима медия с прозрачна гражданска онлайн редакция и за разлика от дарението, дава специфични права на абоната.

2. Абонаментът дава права върху интерактивното управление на Платформата klinklin.bg. Правата влизат в сила от създаването на Платформата и представляват управление на онлайн редакцията, в това число: възлагане на теми за разработка от журналисти; оценка на дейността на автора, на чиято база се определят неговите хонорари, участие в редакционните процеси в реално време, пълен достъп до онлайн изданието и др. Klinklin.bg си запазва правото да добавя нови права и интерактивни инструменти за Абонатите.

3. Независимо от избрания начин за сключване на Абонамент, Абонатът (или лицето, което попълва данните от името на Абоната) е длъжен да посочи в съответната заявка за абонамент  следните данни: име и фамилия на Абоната; наименование на населеното място и e-mail за обратна връзка.

4. Собственикът е длъжен да извести абоната за полученото плащане, както и за всички действия, свързани с подготовката по стартирането на платформата KlinKlin.bg. След стартирането, той е длъжен да запознае абоната с всичките му права, ако има наличие на нови такива.

5. Срокът на абонамента е 12 месеца от създаването на платформата. Членството се прекратява автоматично, ако са изминали 12 месеца.

6. Платформата стартира при набирането на неохбодимите средства, посочени в сайта klinklin.bg, като се включи и технологично време за създаването на софтуера на платформата.

VII. РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА И СРОКОВЕ

1. Необходимите средства за създаването на Платформата са 50 000 лв, които включват техническото изграждане на Платформата, оперативни и административни разходи, разходи за хонорари на журналисти, разходи за поддръжка, разходи за екип и външни услуги.

2. Събраните средства чрез дарения и абонамент са собственост на Сдружение „За граждански прояви – КЛИН“, независимо от това дали предвидената сума за стартирането на Платформата е достигната или не. Отговорността за разходването на средствата е на Сдружението, което е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза.

3. KlinKlin.bg е задължен да уведоми Абонатите и Дарителите за планираните действия относно обстоятелствата от предходната точка след приключването на кампанията, която е в срок от 60 дни. Разходването на събраните средства не може да бъде използвано за цели извън изрично посочените в тези Общи условия.

VIII. ФОРСМАЖОР

По силата на това Споразумение, Klinklin.bg не носи отговорност към абонатите, ако е бил възпрепятстван от или е налице забавено изпълнение на задълженията му, причинено от форсмажорни обстоятелства като: актове, събития, пропуски или инциденти извън разумен контрол, включително и без ограничение, стачки, индустриални спорове, неспазването на телекомуникационни, хостинг или енергийни споразумения с трети страни или природни бедствия, война, бунтове, граждански безредици, злонамерени повреди, пожар, наводнения, бури, недостъпност на работните места.

IX. АВТОРСКИ ПРАВА И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

1. Всички права върху съдържанието, включени в Страницата klinklin.bg, са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта, са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права.

2. Всеки има право да цитира информация от сайта, като носи отговорността за нейната достоверност. При цитиране е задължително да се упомене източникът, придружен с хипер-връзка към неговия интернет адрес. Включването на връзки към материали от сайта и електроните бюлетини във Ваша интернет страница се допуска само със съгласието на Собственикa на сайта.

3. Нерегламентираното ползване на защитените права представлява закононарушение и ще бъде преследвано по граждански, административен и наказателно-правен ред в съответствие с действащото българско законодателство.

4. Публикациите от модулите “Стани автор” и Сигнали“ са интелектуална собственост на техните автори. Те имат правото по всяко време да поискат от Сдружение „За граждански прояви – КЛИН“ да ги премахне от www.klinklin.bg.

5.  С изпращането на статията си през модула “Стани автор”, авторите безусловно се съгласяват с разпоредбите на Закона за авторското право и сродните му права и заявяват, че са наясно със следното: статиите им минават проверка на фактологично, смислово и стилово ниво от редакторите на Klinklin.bg;  статиите ще бъдат публикувани на сайта, когато редакцията на KlinKlin.bg прецени, според своя график и календар; статиите могат да имат последващи промени както от редакцията на KlinKlin, така и от автора на статията.

X. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ И ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ

1. Сдружение “За граждански прояви – КЛИН” е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни под номер 1411392 / 14.04.2015.

2. Сдружение “За граждански прояви – КЛИН” се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за плащане на услугата Абонамент и Дарение. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

3. Личните данни, които KLINKLIN.BG получава при вашата регистрация, ще бъдат използвани единствено за потребителско обслужване – обработка и изпълнение на поръчка на Абонамент, Дарение, предоставяне на информационни бюлетини (с вашето изрично съгласие) и за връзка с вас, в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. Сдружение “За граждански прояви – КЛИН” гарантира, че вашите данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните. Потребителите, абонирани за информационния ни бюлетин, могат да прекратят абонамента си по всяко време.

4. Сдружение “За граждански прояви – КЛИН” се задължава да пази тайната на кореспонденцията, както и да не разгласява Личните данни или друга персонална информация, предоставена от лицата, без тяхно предварително съгласие, освен ако това не следва по силата на действащите нормативни разпоредби. Приемайки настоящите Общи условия, регистрираните Потребители се съгласяват предоставените от тях Лични данни да бъдат обработвани от Сдружение “За граждански прояви – КЛИН” по електронен път в случай на поискана доставка на стока или услуга и при необходимост от помощ от служител на Сдружение “За граждански прояви – КЛИН”.

5. Сдружение “За граждански прояви – КЛИН” може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на платформата „Клинклин магазин“. Собственикът на сайта няма да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на трети страни с маркетингови и/или рекламни и/или търговски цели.

6. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни единствено за целите на функционирането на сайта.

7. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни, като изпрати писмено съобщение до Сдружение “За граждански прояви – КЛИН” на e-mail на [email protected]

XI. СИГУРНОСТ

1. Личната информация на потребителите ще бъде съхранявана в сигурна информационна среда. Klinklin.bg се ползва от най-съвременните и утвърдени приложения и технологии за сигурност, които се отнасят до личната информация на Потребителите.

2. KlinKlin.bg използва SSL протокол, back-up системи, упълномощен персонал, софтуер за мониторинг на мрежата и други системи за защита.

3. Паричните транзакции се осъществяват чрез най-сигурните познати системи за онлайн преводи на парични средства – ePay, PayPal, както и системата за плащане на гише EasyPay.

XII. ОРГАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

1. Сдружение “За граждански прояви – КЛИН” не носи отговорност при нарушения на работоспособността на програмното или техническото осигуряване на други оператори в интернет или на телекомуникационните връзки в и/или извън страната, потребител не може да ползва частично или напълно възможностите на предоставените Услуги.

2. Сдружение “За граждански прояви – КЛИН” се старае да поддържа на СТРАНИЦАТА вярна и точна информация, като не гарантира, че не са възможни грешки и пропуски. Сдружение “За граждански прояви – КЛИН” се задължава да публикува опровержение или поправка на грешна информация, когато това бъде поискано от засегнато лице.

3. Информацията, материалите, предложенията, мненията и коментарите по дадена тема не следва да се разглеждат като представени от позицията на „последна инстанция“. Сдружение “За граждански прояви – КЛИН” не носи отговорност в случай на загуби или други неблагоприятни последици за лица или организации, действали или въздържали се от действие в резултат на информация, поместена в Сайта или в e-mail бюлетините.

4. Услугите на сайта се предоставят на потребителите без изрични гаранции или отстъпване на правата върху информацията в тях. Сдружение “За граждански прояви – КЛИН” не могат да бъдат държани отговорни за каквито и да било щети на трети лица, произлезли от употребата или невъзможността от употреба на информация на сайта, дори в случай че Собственикът е бил предупреден за възможността от възникването им.

5. Сдружение “За граждански прояви – КЛИН” си запазва правото да прави корекции в съдържанието на сайта без предварително уведомяване.

6. Сдружение “За граждански прояви – КЛИН” не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на тази Страница.

7. Сдружение “За граждански прояви – КЛИН” не носи отговорност за информацията, съдържаща се в web сайтове, към които настоящата Страница съдържа препратки.

XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. Сдружение “За граждански прояви – КЛИН” си запазва правото да извършва промени в настоящите общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия.

2. Сдружение “За граждански прояви – КЛИН” има право да променя технологията и дизайна на предоставяните Услуги без предварително известяване. Сдружение “За граждански прояви – КЛИН” си запазва правото да изпраща на своите потребители системни съобщения, свързани с нови Услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните Услуги.

3. Договорът между нас и Вас представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес http://www.klinklin.bg/terms/, заедно с всички изменения и допълнения в тях, Политиката за защита на личните данни и Политиката за оплаквания свързани с нарушени авторски права.

3. Моля да сигнализирате за всякакви нарушения и несъответствия на ползването на сайта с тези Условия на и-мейл [email protected]

4. За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Дата на влизане в сила: 01.04.2014
Последна промяна: 01.04.2014