На 21 декември 2021 г. в салона на Института за балканистика с Център по тракология (ИБЦТ) при БАН бяха представени българското и английското издания на колективната монография „Съвременните Балкани: предизвикателствата на XXI век” (Издателска къща „Тендрил“).

Неин съставител е чл.-кор. проф. дин Александър Костов, авторският колектив се състои от 11 учени.

Трудът е посветен на предизвикателства пред Балканите към началото на новото десетилетие на нашия век и разглежда както досегашното им развитие, така и очертаващите се тенденции в близка и по-далечна перспектива.

Той представя сериозен академичен анализ на процесите, протичащи в региона в условията на усложняващите се международни отношения и преминаването от една криза в друга. Отчитат се и евроинтеграцията и разширяването на НАТО с техните постижения и проблеми в Европейския Югоизток. В монографията са представени водещите тенденции в развитието на всяка една от страните в региона във вътрешен и външнополитически план като са откроени основните приоритети в областта на икономиката, политиката и сигурността, а също и съществуващите проблеми, съдържащи потенциал за конфликти и нестабилност.

Специално внимание се обръща и на влиянието на външните за региона фактори. За тази цел в монографията са включени и три глави, показващи мястото на балканските страни в променящата се стратегия и поведение на ЕС, НАТО и Русия. Колеткивната монография е продължение на досегашната изследователската работа на учените от ИБЦТ (и особено на секция „Съвременни Балкани”) и техните партньори от други академични звена. Тя се публикува в изпълнение на проекта „Съвременните Балкани и предизвикателствата пред България”, финансиран от ФНИ-МОН.

Съдържанието на изданието може да бъде намерено тук. Кратка информация за всяка страна, засегната в сборника, е налично тук.

Стратегическите предизвикателства пред съвременните Балкани произтичат от процеси и политики, които определят степента на сигурност в отделните държави и в регионален план. Повлияват се управлението на латентни и активни конфликти от различно естество – етнически, религиозни, икономически и политически – вътре в балканските държави или между тях. Сигурността и стабилността в съвременните Балкани са в пряка зависимост и от намесата на външни фактори (национални държави, интеграционни общности и международни организации)“, пишат авторите на изданието, като допълват:

Геополитическите предизвикателства пред съвременните Балкани произтичат от процеси и политики, чрез които се отстояват пространствени интереси и се формират сфери на влияние от значими глобални и регионални фактори. Най-изявените от тях са ЕС, Русия, САЩ, Турция и Китай. Геополитическото влияние на тези фактори се утвърждава с различни средства – икономически (инвестиции в инфраструктурни и енергийни проекти); политически (обвързаност с партийни и бизнес елити) и културни/традиционни, като религиозната принадлежност на компактни групи от населението в балканските държави, от която произтича устойчиво обвързване с исторически и традиционни за региона фактори.“

Хареса ли ви тази статия? Подкрепете КлинКлин в Patreon!